Szkoła Przyszłości

Projekt pn. „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.03.2019r — 29.05.2021r.
Łączna wartość projektu wynosi: 1 058 063,95 zł

w tym:

Kwota dofinansowania z UE 899 354,35 zł

Celem głównym projektu jest wyrównywanie braków edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 96 uczniów (45K/51M) w tym 17 uczniów z niepełnosprawnością oraz zwiększenie efektów pracy dydaktycznej u 30 nauczycieli (28K/2M) poprzez doposażenie pracowni, realizację dodatkowych zajęć oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Celem szczegółowym projektu test podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, przedsiębiorczych oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego (szkolenia/kursy/studia podyplomowe). Zaimplementowanie nowoczesnych metod nauczania i pomocy dydaktycznych zapewniających trwałość rezultatów.

Efektem planowanym projektu będzie:

1. Nabycie i wzmocnienie wśród uczniów uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, podniesienie świadomości dotyczącej wykorzystywania narzędzi TIK w wielu obszarach życia a takie doposażenie sal w materiały służące do zapewnienia jak najlepszego rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego uczniów e specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz utworzenie pracowni sensorycznej.

2. Podniesienie przez nauczycieli kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu realizacji zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji mematyczno-przyrodniczych, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi a takie podniesienie kompetencji cyfrowych oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

3. Doposażenie Szkoły Podstawowej TOMEK w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania oraz zapewnienia infrastruktury sieciowo-usługowej.