Przedszkole
PRZYSZŁOŚCI

Przedszkole PRZYSZŁOŚCI

Okres realizacji projektu:  lipiec 2022 - czerwiec 2023
Wartość projektu: 589.507,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 501.249,25 PLN
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Cel główny projektu: stworzenie w Przedszkolu TOMASZEK w Tomaszowie Mazowieckim warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia.

Główne działania:
1. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu TOMASZEK 
do potrzeb 6 dzieci z niepełnosprawnością ;
2. realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznych zajęć indywidualnych (EEG BIOFEEDBACK, TERAPIA SENSORYCZNA, LOGOPEDIA) dla dzieci z niepełnosprawnościami;
3.  dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy (EDUKACJA PRZEZ RUCH), zajęcia wspierające (TUS, MUZYKOTERAPIA, DOGOTERAPIA, INTEGRACJA SENSORYCZNA), kółka zainteresowań (INFORMATYKA DLA SMYKA, WESOŁY ANGIELSKI) i zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze organizowane poza placówką dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola TOMASZEK;
4. doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w Przedszkolu TOMASZEK w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenia dla nauczycieli Przedszkola TOMASZEK

Nowe pomoce dydaktyczne i wyposażenie

Zajęcia dodatkowe